Beste leden de contributie is 25 euro per jaar en word per kas voldaan aan de penningmeester.

Laatste vergadering

Visvrienden,

Vanwege het niet doorgaan van de algemene leden- of jaar- vergadering in 2020 heeft het bestuur besloten jullie toch niet te onthouden van de stukken welke, volgens de reglementen, door het bestuur jaarlijks opgeleverd horen te worden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie ons benaderen via e-mail of telefoon.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mededelingen van het bestuur:

Voorwoord voorzitter:

Leden van HSV de Onderlinge,

2020 is een vreemd jaar gebleken; een verbod om met meer dan zoveel personen bij elkaar te zijn zodat de wedstrijden werden afgelast, tussendoor een versoepeling zodat er toch met enige maatregelen toch nog twee wedstijdjes konden organiseren en nu mogen we weer niet met teveel personen bij elkaar zijn.

Ik hoop dat u toch gezond dit jaar bent doorgekomen en dat u ook de komende tijd gezond blijft, nu een vergadering waarbij u de bescheiden via de mail krijgt en natuurlijk ook opmerkingen en vragen via de mail kunt terug sturen waarbij het bestuur de vragen en opmerkingen zullen beantwoorden.

Namens het bestuur van HSV de Onderlinge wens ik u een fijne kerst en een visrijk 2021.

Tom

Van de secretaris:

In bijlage 1 vinden jullie de notulen van de vorige jaarvergadering dd. 8 november 2019.
Er is geen correspondentie te melden.

Van de penningmeester:

In bijlage 2 vinden jullie de financiële stukken, welke normaliter tijdens de jaar vergadering worden gepresenteerd. Bij het doornemen daarvan moeten jullie er rekening mee houden dat de verantwoording loopt van jaarvergadering tot jaarvergadering. In dit geval vanaf de laatste kascontrole in 2019 (23 oktober) tot en met de laatste controle 2020 (20 december). De stukken zijn gecontroleerd door de kascontrole commissie en in orde bevonden.

Tevens stelt de penningmeester, wegens persoonlijke omstandigheden, per direct zijn functie beschikbaar. Het bestuur zoekt derhalve z.s.m. een vervanger voor deze functie. Aanmelden hiervoor kan via e-mail of telefonisch bij de secretaris.

Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 1. de Vereniging: de Onderlinge visclub;
 2. de Statuten: De vereniging kent geen statuten;
 3. het Bestuur: het bestuur van de Vereniging;
 4. de website: https://onderlinge.hsv-denhelder.nl/;
 5. lid en leden: een lid.

Artikel 2. Aanvang lidmaatschap

 • 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de Vereniging geschiedt door inschrijving via e-mail of telefonisch contact bij een der bestuursleden (voor adressen en telefoon nummers: zie website)
 • 2 De inschrijving wordt voorgelegd aan de leden middels e-mail. Bij geen bezwaar van de leden wordt een betaalverzoek voor de eerste contributie verzonden.
 • 3 Na betaling van de contributie wordt het lid opgenomen in de ledenadministratie.

Artikel 3. Contributie

De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling op een door het Bestuur te bepalen moment worden voldaan. Betaling kan: in contanten of door overschrijving naar een bankrekening van de vereniging.

Indien de contributie niet tijdig is voldaan kan het Bestuur het lidmaatschap opzeggen. Het lid wordt daarmee uitgesloten van wedstrijden.

Artikel 4. Ledenstop

De ledenvergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten tot een ledenstop in het geval de hengeldruk in het viswater van de Vereniging te groot wordt. Vooralsnog is dit maximaal 30 leden.

Artikel 5. Rooster van aftreden

De bestuurder treedt 3 jaar na de benoeming af bij de jaarlijkse ledenvergadering en is, indien aangegeven, meteen herkiesbaar.
Bij tussentijds aftreden (binnen 3 jaar) wordt een nieuwe bestuurder benoemt, welke 3 jaar na zijn benoeming weer aftreedt en herkiesbaar is.

Artikel 6. Overdracht bescheiden

De bestuurder welke, ingevolge van artikel 12 van de statuten, aftreedt moet binnen 14 dagen de bescheiden, gelden en eigendommen van de Vereniging overdragen aan zijn/haar opvolger of aan de voorzitter van de Vereniging.

Artikel 7. Controle

Bij een controle aan het viswater dient het lid de benodigde bescheiden te kunnen tonen aan het wettelijk gezag. De bescheiden bestaan uit een geldige vispas en he legitimatiebewijs.

Artikel 8. Overtredingen

Onderstaande  overtredingen zullen leiden tot mogelijke sancties, zoals beschreven in artikel 9.

 1. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de Vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en);
 2. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis;
 3. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen toestemming heeft;
 4. het vissen op onsportieve wijze;
 5. het zich schuldig maken aan dierenmishandeling;
 6. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
 7. handelingen te verrichten die kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;
 8. vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;
 9. ander onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de Vereniging worden geschaad.
 10. Overtredingen op het wedstrijdreglement van de vereniging.

Artikel 9. Behandeling van overtredingen

Het Bestuur bepaalt bij overtredingen de sanctie. De volgende sancties kunnen worden opgelegd:

 1. het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
 2. een schorsing van 1 maand tot een maximum van 6 maanden;
 3. opzegging van het lidmaatschap;
 4. ontzetting uit het lidmaatschap (royement).

Artikel 10. Geheimhouding

De Bestuurder en de leden van eventuele commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering. De wet en regelgeving op AVG zijn hierbij leidend t.a.v. privacy van de leden.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1 De Vereniging aanvaardt, behoudens de aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen en letsel van welke aard ook aan leden, vrijwilligers of bestuurders of voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van leden, vrijwilligers of bestuurders.
 • 2 In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Vereniging. Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de dag na goedkeuring door de algemene vergadering.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld door de algemene vergadering van de Onderlinge visclub, dd. 12-november 2021, waarmee het eerdere reglement uit 1993 komt te vervallen.

 

Voorzitter Secretaris

Tom Looijestein

 

Gerard Gerrist

 

WEDSTRIJDREGLEMENT de Onderlinge visclub

 1. De vereniging, de Onderlinge visclub, kent 3 soorten wedstrijden:
  • De competitie: Deze bestaat uit maximaal 10 wedstrijden per seizoen; open voor alle leden van de Onderlinge visclub.
  • De individuele vrije wedstrijd “Ed Hasebalg Trofee”; deze staat open voor eenieder met een geldige vispas, waarbij het maximum aantal deelnemers wordt gesteld op 30 en leden van de Onderlinge visclub met voorrang toegelaten worden.
  • De vrije koppelwedstrijd; deze staat open voor eenieder met een geldige vispas, waarbij het maximum aantal deelnemers wordt gesteld op 30 en leden van de Onderlinge visclub met voorrang toegelaten worden.

 

 

 1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en geldige VISPAS uitgegeven door Sportvisserij Nederland én een officieel identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

 

 1. Deelnemers gaan akkoord met dit reglement, publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van deze wedstrijden.

 

 1. De wedstrijdleiding (= wedstrijd commissie, bestaande uit 1 bestuurslid en 1 lid) heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te hervatten of te beëindigen. Tijdens de wedstrijd signaal 1 betekent stoppen met vissen, signaal 2 betekent dat over 5 minuten de wedstrijd wordt hervat en signaal 3 betekent beginnen met vissen, de wedstrijd is hervat. Tussen signaal 1 en 3 mag niet worden gevoerd. Bij hervatting eindigt de wedstrijd altijd op de oorspronkelijke tijd. Indien bij het definitief stoppen van de wedstrijd 50% of meer van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over gevist.

 

 1. De loting vindt plaats in de buurt waar de wedstrijd wordt gevist om 06:45 (1 uur en 1 kwartier voor de wedstrijd begint). Bij elke loting is het aantal te verloten steknummers gelijk aan het aantal ingeschreven (niet afgemelde) deelnemers. Het is een blinde loting waarbij deelnemers een voor een hun (stek-)nummer trekken. De nummers mogen onderling niet geruild worden.

 

 1. De wedstrijd commissie zet 2 vakken uit (A en B). Bij een even aantal inschrijvingen worden de stekken (aaneensluitend) daarover gelijk verdeeld. Bij een oneven aantal deelnemers zal vak B (hoogste nummers) een stek meer hebben dan vak A. Tussen de vakken zal de wedstrijdcommissie minimaal 2 slaapstekken (ongenummerd) aanhouden. De afstand tussen de stekken bedraagt minimaal 50 passen (ca. 40 meter). De afstand tussen de vakken minimaal 100 passen (ca. 80 meter). Echter kan de wedstrijd commissie die de stekken uit zet, op grond van de oever begroeing hier van afwijken en de ruimte groter te houden.

 

 1. De officiële wedstrijd duurt van het moment dat het eerste signaal gaat tot het moment dat weging van de vangst heeft plaatsgevonden. Er wordt vier uur aaneengesloten gevist; onder normale omstandigheden van 08:00 tot 12:00 uur.

 

 1. Er dient gevist te worden met één hengel (vaste hengel, matchhengel, feeder bolognesehengel) voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak of in het geval van een feeder een enkele haak en vrijschuivende (“free running”) feederkorf of lood, waarbij de afstand tussen de voerkorf/lood en de haak minimaal 50 cm. dient te bedragen. Meerdere hengels mogen gereed liggen, mits niet beaasd.
  Er dient vanaf het geplaatste visstek-nummer recht vooruit (haaks op de oever) gevist te worden met een marge van 3 meter links en rechts, tenzij wind en stroming dit niet toelaten. Mocht het vistuig in het vak van de naastgelegen stek terecht dreigen te komen, dient onmiddellijk te worden opgehaald.

 

 1. Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas en vers de vase. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan.
 2. Zodra de deelnemer zijn/haar steknummer heeft ontvangen uit de loting (vanaf 06:45), mag hij/zij zich naar de visplaats begeven en met de opbouw beginnen.

 

 1. Om 07:55 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 08:00 uur het tweede signaal einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. Om 12.00 het derde signaal einde wedstrijd. Vis, gehaakt bij het 3e signaal telt nog mee. Bijvoeren is gedurende de wedstrijd toegestaan.

 

 1. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden bewaard. Deelnemers wordt gevraagd om niet meer dan ca. 20 kilogram gevangen vis per leefnet te bewaren.

 

 1. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet of bijgezet in het leefnet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Men dient te allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis.

 

 1. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse

Viswateren en de laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal visjes genoteerd dat is gevangen. Baars, pos, snoek, snoekbaars en paling mogen niet in het leefnet worden bewaard en tellen derhalve niet mee in de weging en dienen onmiddellijk te worden terug gezet.

 De winnaar van elke wedstrijd is diegene of het koppel met het hoogste vangstgewicht. Bij meerdere vakken worden de vak winnaars op gewicht gerangschikt, daarna de nummers twee, nummers drie, etc.

 1. Degene die niets vangen krijgen het aantal punten van de totale deelname +1 uit het vak A, bijv. Vak A heeft 12 deelnemers, dan krijgen alle nullen, 13 wedstrijdpunten. Ook als vak B maar 12 deelnemers telt.

  . Na elke wedstrijd krijgen de nummers 1, 2 en 3 per vak een prijs uitgereikt. Voor de competitie krijgt de nummer 1 uit elk vak 1 punt, de nummer 2 2 punten, etc, bijgeschreven in het punten-klassement. Tevens geldt voor competitie dat de beste 7 resultaten, bij 10 wedstrijden, van het seizoen worden geteld, waarmee een eindstand wordt bepaald voor zowel punten- als gewichts- klassement. Bij minder wedstrijden zal dit evenredig worden afgeschaald. Bijvoorbeeld: indien er slechts 7 wedstrijden worden gevist, zullen de beste 5 wedstrijden tellen voor het klassement. Degene die aan het einde van het seizoen, na de laatste wedstrijd de minste punten heeft gescoord zal als nummer 1 van het punten-klassement worden uitgeroepen. Voor het gewichts-klassement is de visser met het hoogste totaal gewicht de winnaar. De nummers 1, 2 en 3 van het punten klassement en de nummer 1 van het gewichts-klassement worden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering gehuldigd.

 2. Voor de competitiewedstrijden geldt bovendien dat alle leden van de vereniging hier aan mee doen, tenzij tijdig afgezegd per telefoon, whatsapp of e-mail; voor 18:00 uur op de dag voorafgaande aan de wedstrijd (normaliter de vrijdag). Hierdoor krijgt het lid 15 punten bijgeschreven in het klassement voor de betreffende wedstrijd. Niet opdagen zonder afzeggen bij een competitiewedstrijd levert 20 punten op voor de betreffende wedstrijd.
  Voor de vrije wedstrijden dient men zich op te geven bij de secretaris van de vereniging. Inschrijving per telefoon, whatsapp of e-mail kan tot 18:00 uur op de dag voorafgaande aan de wedstrijd (normaliter de vrijdag).

 

 1. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing, als ook de geldende regels van de vereniging in wiens viswater gevist wordt.

 

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijd commissie.

 

Dit document bevat 18 artikelen op 3 pagina’s en is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 12 november 2021.